Terms and Conditions

Personal Data Protection Act

  

DATA PROTECTION NOTICE / NOTIS PERLINDUNGAN DATA

By interacting with Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad (“Company”), submitting information to the Company, enrolling or signing up for any products or services offered by the Company, you are providing personal information to the Company. Apabila berurusan dengan Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad (“Syarikat”), dengan mengemukakan maklumat kepada Syarikat, menyertai atau mendaftar untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan Syarikat, anda telah memberi maklumat peribadi kepada Syarikat.

 

Read More

 
 

SKS Travel Insurance

 
Malaysia Domestic    
LOADING